เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

มาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

     หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษา อันได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นที่นิยมประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน อาทิ

1. ระบบสารสนเทศช่วยในการเรียนการสอน
2. การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
3. การประชุมทางไกลระบบจอภาพ
4. ระบบฐานข้อมูลการศึกษา
5. ระบบสารสนเทศเอกสาร
cr ::  https://sites.google.com/site/krunoinetwork/thekhnoloyi-sarsnthes-pheux-kar-suksa
Advertisements

What is Cloud ?

มาตรฐาน

Cloud Storage คืออะไร อธิบายแบบง่ายๆ เลยก็คือ ที่เก็บข้อมูลไว้บนอินเตอร์เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์ออกได้อย่างสะดวก โดยต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำให้บริการของ Cloud Storage ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ทำให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้สบายมากขึ้น  ….

ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย

มาตรฐาน
 • นำเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย  ด้วย  Prezi.com

การประมวลผลสารสนเทศ

มาตรฐาน

การประมวลผลสารสนเทศ ( Information processing )

ตามความหมายของ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล คำนวน วิเคราะห์ ดังนั้น จึงต้องมีกระบวนการในการเปลี่ยนข้อมูลดิบเป็นสารสนเทศ
การบวนการพื้นฐานในการประมวลผลสารสนเทศ คือ

สารสนเทศ

มาตรฐาน

สารสนเทศ ( Information )

 • คือ  ชุดข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล เป็นข้อมุลที่ผ่านการวิเคราะห์ คำนวน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์การใช้งาน และเหมาะสมกับการใช้งานด้านนั้นๆด้วย  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม ก็จะทำให้เราได้สารสนเทศที่ดีเช่นกัน

ประวัติส่วนตัว

มาตรฐาน

IMG_7573

 • ชื่อ          :     อชิรญา  ชนะสงคราม
 • ชื่อเล่น   :     เฟิร์น
 • วันเกิด   :    6  ธันวาคม
 • กำลังศึกษา    :    ครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ที่อยู่    :    อ.จุฬาภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช
 • เชื้อชาติ   :   ไทย
 • ศาสนา   :   พุทธ
 • Gmail   :   achiraya.chana@gmail.com
 • E-mail   :    achi_fern@hotmail.com